Cheesy Chicken Toastie

Prep: 5mins
Cook: 8mins

PERi-PERi Tuna Lettuce Wraps

Prep: 15mins
Cook: 10mins

Salmon and Sweet Potato PERi-PERi Fishcakes

Prep: 5mins
Cook: 1hr 15mins

Nutty PERi-PERi Pesto

Prep: 5mins
Cook: 25mins

PERi-PERi Lasagne

Prep: 5mins
Cook: 1hr 15mins

PERi-PERi Omelette

Prep: None
Cook: 10mins